Malawian
Share this page (click here).

---
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Zinthu zomwe mungangwirise ntchito
Tools and Resources

Pa musipa pali mabuku ndi zinthu zambiri mungangwirise nchito pochukisa tsiku lopempherera mtendere wa Yerusalemu kundera lanu.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Bana
Flyer

Bana ndichikalata chomwe pali masomphenya, mndanda wa tsongolere ndi mautumiki, mbali yomwe mungatengepo ndizolinga zachaka chino.
The flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for this year. 

-- Bana (PDF)--
-- Flyer (PDF)--

 

 
 Security code