Macedonian
Share this page (click here).

Tools and Resources

Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

-- Ден на Молитва за Мир во Ерусалим ВИЗИЈА (PDF)--
-- DPPJ Vision (PDF)-
-

-- ПРОПОВЕДНИ БЕЛЕШКИ (PDF)--
-- Sermon Notes (PDF)-
-

-- ОДЛУКА за ПОВИК за МОЛИТВА (PDF)--
-- Resolution to Pray (PDF)-
-

-- Значајни Факти За Денот на Молитва за Мирот во Ерусалим (PDF)--
-- Important Facts About DPPJ (PDF)-
-

-- Ден на Молитва за Мир во Ерусалим Опремувачки Пакет за Пастори- Често Поставувани Прашања и Приговори (PDF)--
-- DPPJ Pastor's Equipping Packet - Frequently Asked Questions and Objections (PDF)-
-

 

Механизми на делување и поврзани информации

Подолу се дадени неколку можности за земање активно учество и изворни подробности кои можете да ги користите за промоција на Ден на Молитва за мир во Ерусалим во вашиот регион  

Flyer

The flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for this year.

Флаер

Флаерот претставува општ информативен дел кој го опфаќа описот на визијата, листата на лидери и религиозни заедници, сугестии за тоа како вие можете да се вклучите и нашите цели за оваа година.

-- Флаер 2020 (PDF)--
--2020 Flyer (PDF)--


„Зошто стоиме со Израел“
"Why Stand With Israel" Booklet by Dr. Jack Hayford

Од Д-р Џек Хајфорд, Ко-Основач на Ден на Молитва за Мир во Ерусалим, претседател на Four Square Church Denomination, канцелар на Кралскиот Колеџ и Семинарија и специјалист за духовните и политички импликации на Средниот Исток. Оваа брошура е одличен извор за Христијаните кои имаат желба да дознаат повеќе за значењето и основите за поддршка на Израел денес.

Written by Dr. Jack Hayford, Co-Founder of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem, president of the Four Square Church Denomination, chancellor of King's College and Seminary, and an authority on the spiritual and political implications of the Middle East, this booklet is an excellent resource for Christians wanting to learn more about the importance of standing with Israel in this day and age.

-- Зошто стоиме со Израел (PDF)--
-- Why Stand With Israel (PDF)--

DPPJ Email Blast
DPPJ-пошта експлозијата


DPPJ Nations Highlight Video Email Blast
DPPJ нации Селектирај Видео Email Blast

 
 Security code