Share this page (click here).
Iztulkotie materiàli Lþg¹anu dienai par mieru Jeruzàlemº.
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Materiàli,
Tools and Resources

ar kuru palïdzïbu jþs varat veicinàt Lþg¹anu dienu par mieru Jeruzàlemº savà re»ionà:
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Aicinàjums 2010
2010 Flyer

Aicinàjums 2010 ir informatïvs buklets, kurà izklàstïts redzºjums, kristïgo lïderu un kalpo¹anu saraksts, kuri piedalàs pasàkumà, ieteikumi, kà jþs varat iesaistïties lþg¹anàs, kà arï 2010. gadam izvirzïtie mºrói.
The 2010 flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for 2010.

 
-- Aicinàjums 2010 (PDF) --
-- 2010 Flyer (PDF) --

Svarïgi fakti par Lþg¹anu dienu
Important Facts About the DPPJ

-- Svarïgi fakt --
-- Important Facts --

 
 Security code