Filipino
Share this page (click here).

Isinalin materiales para sa Araw ng Panalangin para sa Kapayapaan ng Jerusalem
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Mga kasangkapan at Mapagkunan
Tools and Resources

Sa ibaba, mga kasankapan at mapagkunan pamamaraan na maaring gamitin para itaguyod ang Araw ng Kapayapaan ng Jerusalem sa inyong lugar.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Bakit dapat tumindig para sa Israel, buklet na isinulat ni Dr.Jack Hayford
"Why Stand With Israel" Booklet by Dr. Jack Hayford

Isinulat ni Dr. jack Hayford, Kasamang Nagtatag sa Araw ng Panalangin para sa Kapayapaan ng Jerusalem ng denominasyon ng Four Square Church at Kansilyer ng King’s College & Seminary na may kakayahan sa mga spiritual at political na may kaugnayan sa Gitnang Silangan, ang buklet na ito ay pinagkikitaan o pinagkukunan para sa mga Cristianong nais makaalam tungkol sa kahalagaan ng pagtindig para sa kapanahunan ng Israel.
Written by Dr. Jack Hayford, Co-Founder of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem, president of the Four Square Church Denomination, chancellor of King’s College and Seminary, and an authority on the spiritual and political implications of the Middle East, this booklet is an excellent resource for Christians wanting to learn more about the importance of standing with Israel in this day and age. 

--Why Stand with Israel (PDF)--
--Bakit dapat tumindig para sa Israel (PDF)--

   

 
 Security code